Pravidla užívání informačního centra FiremniAkce.cz

 • Vlastníkem a provozovatele informačního centra FiremniAkce.cz (dále jen FA) je firma RAIN Studio, se sídlem Dobročovická 4, Praha 10 (dále jen Provozovatel).
 • Provoz portálu FA, užívání informací a služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito pravidly.
 • Souhlas s těmito pravidly uživatel vyjádří vstupem na stránky FA a užitím libovolné informace umístěné na stránkách FA jakoukoliv formou, nebo užitím libovolné služby,
  která je na stránkách poskytována.
 • Účelem portálu FA je zejména poskytovat informace z oblasti firemních akcí v nejširším slova smyslu a zprostředkování nabídky a poptávky souvisejících služeb.
 • Informace na stránkách FA jsou veřejně přístupné a jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 • Přestože je obsah FA pravidelně aktualizován, Provozovatel nemůže přes veškerou svou snahu zaručit jeho nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny a inovace informací a služeb portálu FA bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli mohou vzniknout v důsledku využívání služeb portálu FA nebo v souvislosti s ním, ani za škody, které uživateli mohou vzniknout v důsledku nemožnosti využívání těchto služeb nebo v souvislosti s ní.
 • Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů FA a nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli nebo třetími osobami.
 • Placené služby portálu FA jsou věcí obchodní nabídky a poptávky a obchodního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem (partnerem) portálu.
 • Na stránkách provozovatele se vyskytují odkazy na internetové prezentace třetích stran. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, funkce, ani přístupnost interentových prezentací, které lze prostřednictvím odkazů na jeho stránkách navštívit.
 • Provozovatel neručí a nenese odpovědnost za obsahovou správnost inzerce, reklamy nebo jiných forem sdělení či propagace vložených uživatelem nebo prováděné třetím subjektem prostřednictvím stránek FA.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě inzerce či reklamy s ohledem na vzhled, přehlednost a uživatelskou příjemnost stránek FA, internetové standardy a doporučená pravidla pro tvorbu přístupného webu.
 • Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne ke zveřejnění v rámci služeb FA (jakými jsou např. kontaktní údaje v inzerátech katalogu ad.) mohou být použita třetí osobou.
 • Zadáním poptávky prostřednictvím formuláře Poptávky po zajištění firemních akcí uživatel výslovně souhlasí s tím, že jím zadané údaje budou poskytnuty třetím stranám za účelem vytvoření obchodní nabídky. Tyto nabídky zasílané uživateli na jím uvedenou adresu nejsou pozažovány za tzv. spam. Provozovatel neodpovídá za formu ani obsah těchto nabídek.
 • Informace na služby na stránkách FA lze využívat pro osobní, nekomerční potřebu.Obsah stránek FA je chráněn autorským zákonem. Použití jakýchkoliv informací, případně kompletních dokumentů ze stránek FA pro jinou než osobní, nekomerční potřebu je možné pouze po udělení souhlasu Provozovatele, případně dalších vlastníků autorských práv za smluvených podmínek. Vyjímku tvoří dokumenty, informace a prvky, kde jsou práva výslovně udělena.
 • Vlastníkem autorských práv fotografií, logotypů, dokumentů a reklamních prvků (bannerů apod.) jsou uživatelé a firmy, které tyto prvky na stránky vložili nebo je Provozovateli dodali ke zveřejnění na FA a jejichž reklama je v nich, nebo jejich prostřednictvím prezentována. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušování autorského zákona či dalších právních předpisů v samotném obsahu těchto prvků.
 • Provozovatel může sledovat údaje o využití služeb jednotlivými uživateli pro statistické účely. Takovéto informace je oprávněn zveřejňovat, avšak pouze v takové formě, která neumožní identifikaci jednotlivých uživatelů.
 • Provozavatel prohlašuje, že správě stránek a služeb FA bude věnovat maximální úsilí a odbornou péči, která je v jeho možnostech, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání stránek a poskytovaných služeb mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

Tato pravidla mohou být kdykoliv revidována a aktulizována. Aktualizace těchto pravidel nabývá platnosti dnem zveřejnění na stránkách FA a je závazná.

© RAIN Studio 2007

Event PromotionEVENTEXPOVysočina Convention BureauTrendEventTasteEvent